Image
Image

Θεματικές Ενότητες Εργασιών

Θεματικές Ενότητες Εργασιών

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Περιλήψεων
25 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση Υποβολής Περιλήψεων

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου και να υποβάλουν περιλήψεις των εργασιών τους για Προφορική Ανακοίνωση, Ηλεκτρονικά Αναρτημένη (e-Poster) Ανακοίνωση ή Video παρουσίαση καλούνται να υποβάλλουν περίληψη των εργασιών τους.

 Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά  μέσω της online Φόρμας Υποβολής Περιλήψεων της ιστοσελίδας.

* Περιλήψεις που θα σταλούν μέσω email ή φαξ δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Τρόπος Παρουσίασης
Οι τρόποι παρουσίασης είναι οι ακόλουθοι:

 • Προφορική Ανακοίνωση (Oral)
 • Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-Poster)
 • Βίντεο Παρουσίαση

Δηλώστε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης στο πεδίο Comments / Σχόλια.

Θεματικές Ενότητες Εργασιών 
Οι συγγραφείς θα πρέπει να ετοιμάσουν και να εντάξουν τις εργασίες τους σε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες.

 • Ενδοκρινείς αδένες
 • Ήπαρ - Χοληφόρα - Πάγκρεας
 • Κήλες
 • Λεπτό / Παχύ Έντερο - Ορθό
 • Οισοφάγος - Στόμαχος
 • Τραύμα
 • Διάφορα

Κατά την υποβολή της περίληψης της εργασίας θα πρέπει να επιλέξουν στο αντίστοιχο πεδίο την θεματική ενότητα (μία επιλογή). 
Η τελική επιλογή και κατάταξη των εργασιών σε θεματικές ενότητες παρουσίασης θα είναι ευθύνη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

Επιστολή Αποδοχής/ Απόρριψης
Επισημαίνεται ότι η τελική επιλογή των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών. 
Οι συγγραφείς (υπεύθυνοι επικοινωνίας) θα λάβουν γνώση για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους καθώς και τις σχετικές πληροφορίες με ηλεκτρονική επιστολή μέσω e-mail*.

*στο e-mail που καταχωρήθηκε κατά την συμπλήρωση/υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας.

Οδηγίες για την Προετοιμασία και την Υποβολή της Περίληψης
Για να υποβάλετε την περίληψή σας διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και στη συνέχεια συμπληρώστε την Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων.

Προετοιμασία

Γλώσσα: Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβληθούν και να παρουσιαστούν στην Ελληνική γλώσσα.

Συγγραφέας-Υπεύθυνος Επικοινωνίας: H Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον συγγραφέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλη την σχετική επικοινωνία (απαραίτητη η ορθότητα του email που θα συμπληρωθεί).

Τίτλος: Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και περιεκτικός. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε συντομογραφίες (πέραν των επιστημονικά χρησιμοποιούμενων). Ο τίτλος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 25 λέξεις.

Συγγραφείς: Tα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες (απαραίτητο για το σωστό τονισμό του επιθέτου). Θα πρέπει να ορίζεται το όνομα του συγγραφέα που θα πραγματοποιήσει την παρουσίαση πατώντας πάντα στο πεδίο presenter

Φορέας: Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του φορέα προέλευσης κάθε συγγραφέα: (Μονάδα), Τμήμα/Κλινική, Νοσοκομείο, Πόλη ή Τμήμα/Σχολή, Ίδρυμα, Πόλη (π.χ. Α’ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα).

Σε περίπτωση που ένας συγγραφέας ανήκει σε περισσότερους από έναν φορείς, καταχωρήστε όλους τους φορείς με το σύμβολο & ανάμεσα τους (π.χ. Α’ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα & Β’ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα)

Κυρίως Κείμενο:
Μέγεθος: Το κυρίως κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300 - 350 λέξεις. Σε περίπτωση υποβολής και πίνακα/διαγράμματος/εικόνας το κείμενο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις.

Δομή: Η περίληψη θα πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω δομή:

 • Σκοπός
 • Υλικό-Μέθοδοι
 • Αποτελέσματα
 • Συμπεράσματα

Σε περίπτωση που πρόκειται για κλινική περίπτωση η περίληψη θα πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω δομή:

 • Σκοπός (προαιρετικό)
 • Περιγραφή Περιστατικού
 • Συμπεράσματα

Συντομογραφίες εκτός από τις πλήρως αποδεκτές και καθιερωμένες στη βιβλιογραφία, θα πρέπει να εμφανίζονται μόνον εφόσον αναφέρονται αρχικά ολογράφως και ακολουθεί σε παρένθεση η συντομογραφία

Λατινικές ονομασίες θα πρέπει να είναι italics.

Μορφοποίηση: Κατά την υποβολή του κειμένου της περίληψης στη φόρμα, δεν απαιτείται καμία συγκεκριμένη μορφοποίηση γραφής κειμένου (γραμματοσειρά, μέγεθος, πλάγια/έντονα, κουκκίδες κτλ.) πέραν της σύνταξής του βάσει της απαιτούμενης δομής. (Η τελική μορφοποίηση του κειμένου καθώς και ο διαχωρισμός των παραγράφων θα γίνει από το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο).

Σημείωση: Στο πλαίσιο του κυρίως κειμένου στη φόρμα, ΜΗΝ εισάγετε: Τίτλο, ονόματα συγγραφέων και φορείς, λίστες με κουκκίδες, περιττά κενά και αλλαγές σειρών (και μορφοποιήσεις που αφορούν στη διάταξη της σελίδας καθώς δεν θα διατηρηθούν) και ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μόνο Κεφαλαία γράμματα.

Γράφημα: Γράφημα: Μόνο ένα γράφημα (πίνακας/διάγραμμα/φωτογραφία) μπορεί να συμπεριληφθεί σε κάθε περίληψη. Το μέγεθος του θα αντιστοιχεί σε 50 λέξεις και θα πρέπει να υπολογίζεται εντός του ορίου των 350 λέξεων. Θα πρέπει να είναι αποθηκευμένο σε μορφή αρχείου εικόνας (επιτρεπόμενες μορφές: jpeg, gif, png) προκειμένου να επισυναφθεί (αλλιώς δεν θα γίνει επιτρεπτή η επισύναψη).

ifne parousiasi1

ifne ypovoli2

Στην έντυπη έκδοση θα εμφανίζεται στο τέλος της σελίδας και σε περίπτωση που χρειαστεί, θα εμφανίζεται με προσαρμογή μεγέθους (συνήθως).

Σημαντικά:

 • Παρακαλούμε να ελέγξετε πριν την υποβολή της περίληψής σας για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Μετά την υποβολή της περίληψης, σε περίπτωση διόρθωσης, αλλαγής ή προσθήκης, η παρέμβαση είναι δυνατή έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των περιλήψεων μέσω της φόρμας υποβολής και με γραπτή ενημέρωση για την τροποποίηση στο email abstracts@conferre.gr αναφέροντας τον αριθμό  Submission ID που θα λάβετε κατά την υποβολή της περίληψης.
 • Παρακαλούμε μην υποβάλετε πολλαπλά αντίγραφα της ίδιας περίληψης. Αποφύγετε την υποβολή περίληψης εκ νέου προς αντικατάσταση προηγούμενης χωρίς να ενημερώσετε πρώτα το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο.
 • Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να μην αξιολογήσει και να απορρίψει περιλήψεις που δεν υπακούν στις παραπάνω οδηγίες και κρίνονται ακατάλληλες για παρουσίαση. Παρακαλούμε ακολουθείστε προσεχτικά τις προαναφερόμενες οδηγίες και τα βήματα.
 • Η τελική ταξινόμηση σε θεματικές ενότητες καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης (προφορική ή αναρτημένη) των αποδεκτών εργασιών θα καθοριστούν από την αρμόδια  Επιτροπή Αξιολόγησης κατόπιν αξιολογήσεως. Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών θα λαμβάνονται υπόψη η επιθυμία των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
 • Οι περιλήψεις πρέπει να είναι αυθεντικές και πρωτότυπες. Δεν θα γίνονται δεκτές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν.
 • Η υποβολή της περίληψης από τον συγγραφέα - υπεύθυνο επικοινωνίας σημαίνει: Τη γνώση και επιβεβαίωση όλης της συγγραφικής ομάδας για το περιεχόμενο της περίληψης της εργασίας και τη χρήση της. Την έγκριση όλης της συγγραφικής ομάδας για συμπερίληψη της εργασίας σε έντυπες εκδόσεις του Συνεδρίου.
 • Τα κείμενα των προφορικών και ηλεκτρονικά αναρτημένων ανακοινώσεων καθώς και των βίντεο παρουσιάσεων θα δημοσιευτούν στο ηλεκτρονικό βιβλίο περιλήψεων.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί και να παρουσιαστεί η περίληψη στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, αποτελεί η καταβολή δικαιώματος συμμετοχής (Κόστος Εγγραφής) από έναν τουλάχιστον συγγραφέα για κάθε περίληψη (προεγγραφή τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες πριν το Συνέδριο ώστε να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή).
 • Παρακαλούμε για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση/παρατήρηση αναφορικά με τις προδιαγραφές της Βίντεο Παρουσίασης μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επικοινωνίας του Γραφείου του Συνεδρίου: Τηλ: (+30)2651068610, Email: abstracts@conferre.gr

Επικοινωνία: Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση/παρατήρηση καθώς και τυχόν διορθωτικές παρεμβάσεις αναφορικά με την περίληψη σας μπορείτε σαν απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επικοινωνίας του Γραφείου του Συνεδρίου: Τηλ: (+30)2651068610 Email: abstracts@conferre.gr

Επιβεβαίωση Online Υποβολής

Αμέσως μετά την online υποβολή της περίληψης σας θα λάβετε στο e-mail σας ένα αυτόματο απαντητικό μήνυμα που θα επιβεβαιώνει την Ορθή Υποβολή της περίληψης σας με έναν "Αριθμό Πρωτοκόλλου Περίληψης" (Submission ID). Τον αριθμό αυτό θα πρέπει να τον χρησιμοποιείτε για την επικοινωνία σας με το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο. Σας παρακαλούμε να εκτυπώσετε και να κρατήσετε το μήνυμα που θα λάβετε για κάθε επικοινωνία αναφορικά με την περίληψή σας.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε το επιβεβαιωτικό e-mail αυτόματα, θα πρέπει να υποβάλετε εκ νέου την περίληψή σας (καθώς αυτό θα σημαίνει μη ορθή υποβολή της φόρμας και καταγραφή της στη βάση) ή να επικοινωνήσετε με το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο προς διευθέτησή του.

Organizing -Administrative Bureau/ Secretariat:

Image


Conferre SA: "The Art of Bringing People Together".

 • Stavrou Niarchou Ave., Mares Position
  GR455 00 Pedini, Ioannina, GREECE
 • +30 26510 68610
 • +30 26510 68611
 • info@conferre.gr

ΓΕΜΗ: 31498929000

Image

Certified by ISO 9001:2015
Certificate Number 00.12.0895

Image

Αριθμός Αδείας ΕΟΤ
0622E60000012001